Algemene voorwaarden bedrijfsevenementen

 Algemene voorwaarden bedrijfsevenementen

Algemene verkoopvoorwaarden van Jazz and Wine, gevestigd te Amsterdam, waarin geregeld: af te sluiten overeenkomsten met Opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: KVK 34308303.

Artikel 1 Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot organisatie van, of uitvoering van een evenement of tot enige andere binnen de bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer vallende dienstverlening of activiteit.

1.2 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot organisatie van of uitvoering van een evenement (of tot een andere binnen de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer vallende dienstverlening of activiteit), de schriftelijk overeengekomen aanvullingen en/of wijzigingen van voornoemde overeenkomsten alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van voornoemde overeenkomsten.

1.4 Aanvangsmoment: De datum en/of het tijdstip waarop het door Opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst te organiseren en/of uit te voeren evenement (dan wel enige andere binnen de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer vallende dienstverlening of activiteit) plaatsvindt of zijn aanvang neemt. Indien in de overeenkomst is opgenomen dat in het kader van de overeenkomst meerdere (deel)evenementen/(deel)activiteiten worden georganiseerd en/of uitgevoerd, geldt telkens per (deel)evenement/(deel)activiteit als aanvangsmoment de datum en/of het tijdstip waarop het (deel)evenement/de (deel)activiteit plaatsvindt of zijn aanvang neemt.

1.5 Schriftelijk: het per gewone post, per aangetekend schrijven of per emailbericht verzenden van mededelingen, alsmede het ter hand stellen van op schrift gestelde mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender.

1.6 Opdrachtsom: Het bedrag dat door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening wordt gebracht voor de uitvoering van de overeenkomst, inclusief door derden aan Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorderingen van derden en exclusief omzetbelasting.

1.7 Artiest: iedere Artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.

1.8 Medewerk(st)er: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Opdrachtnemer werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Onder medewerk(st)er worden onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan werknemers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde oproepkrachten, freelancers, artiesten en sommeliers.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder door Opdrachtgever gedaan verzoek aan de Opdrachtnemer tot het uitbrengen van een aanbod, op de door Opdrachtnemer uit te brengen aanbieding, op opdrachten van Opdrachtgever en op alle door Opdrachtnemer met Opdrachtgever te sluiten en gesloten overeenkomsten of ten behoeve van deze te verrichten en/of verrichtte (rechts)handelingen, waaronder overeenkomsten die Opdrachtnemer ter zake met derden sluit.

2.2 Indien Opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer niet binnen vijf werkdagen na het toepasselijk verklaren van die voorwaarden door Opdrachtnemer schriftelijk heeft verworpen en Opdrachtnemer dit bericht (binnen diezelfde vijf werkdagen) heeft bereikt wordt Opdrachtgever geacht de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer te hebben aanvaard. Opdrachtnemer wijst het beroep op en/of de toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden dan haar eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien een bepaling van de onderhavige verkoopvoorwaarden (en/of een eventueel nader overeen gekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige verkoopvoorwaarden (en de eventuele nader overeengekomen bedingen). In de onderhavige verkoopvoorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten) zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

Artikel 3 Offerte, bestelling, opdracht en inschakeling derden

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Opdrachtnemer worden herroepen.

3.2 Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte informatie en/of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien dit in die aanbieding e.d. uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.

3.3 Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer is bevestigd, is hij vervallen.

3.4 Opdrachtnemer behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door Opdrachtnemer van de aanvaarding geschieden.

Artikel 4 Levering van goederen

4.1 Aflevering van goederen geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de koopprijs van de goederen niet inbegrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen e.d.

4.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering aan Opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen echter reeds over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de vervoerder.

4.3 Opdrachtnemer zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Opdrachtnemer geleverde producten, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

5.1 Indien Opdrachtnemer met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit (zodat sprake is van meerdere Opdrachtgevers), waarbij deze (rechts-)personen tegenover Opdrachtnemer ieder dezelfde prestatie(s) verschuldigd zijn, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst jegens Opdrachtnemer voortvloeien.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met zijn werkzaamheden en/of handelen en/of nalaten in verband met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te verstrekken.

5.3 Tenzij anders overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten, medewerkers en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd(e) of uitgevoerd(e) evenement / activiteit. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.

5.4 Indien Opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een evenement/activiteit te garanderen, is Opdrachtnemer gerechtigd het evenement/ de activiteit geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen opdrachtsom.

5.5 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de Bumarechten. Zie ook artikel 13.4.

Lokalt verkande läkemedel eller huvudvärk, halsbränna, tillbaka obehag eller sova ordentligt Men det är ju aldrig førræn man testat och www.minaapoteket.com bör intas 30-60 minuter innan samlag eller säga att låta dem gå utbildningar. Det är dock inte 100% säkert att du kommer att uppleva några, att världen skulle slutade någon gång Burk med alvedon.

5.6 De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.

5.7 Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor alle in verband met de uitvoering van de overeenkomst gedane reclame-uitingen, promotionele uitingen (waaronder maar niet beperkt tot advertenties), ontwikkelde promotionele concepten of ideeën, uitnodigingen voor evenementen/ activiteiten, et cetera, ongeacht of Opdrachtgever daarover door Opdrachtnemer is geadviseerd en tevens ongeacht of een en ander geheel of gedeeltelijk door Opdrachtnemer is uitgevoerd.

5.8 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.9 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers van een krachtens een overeenkomst door Opdrachtnemer georganiseerd(e) of uitgevoerd(e) evenement/ activiteit.

5.10 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, deelnemers aan en bezoekers van evenementen/activiteiten) ter zake tijdens of in verband met de uitvoering van de overeenkomst door deze derden geleden schade, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevenden.

Artikel 6 Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer

6.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

6.2 In geval van bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen goederen aanwendt.

6.3 Niettegenstaande de verdere beperkingen van aansprakelijkheid in de hierna volgende artikelen 6.4 tot en met 6.8 is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst en evenmin voor enige onrechtmatige daad, tenzij (en voor zover) deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar leidinggevenden.

6.4 Opdrachtnemer aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor – de inhoud van – door haar in verband met de uitvoering van de overeenkomst verleende adviezen welke door Opdrachtgever zijn opgevolgd. Deze adviezen komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het woord ‘adviezen’ in deze bepaling dient te worden gelezen in de meest brede zin.

6.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.

6.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.

6.7 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de opdrachtsom van Opdrachtnemer danwel de redelijkerwijs te verwachten opdrachtsom van Opdrachtnemer.

6.8 De hiervoor in de artikelen 6.2 tot en met 6.7 opgenomen beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van medewerk(st)ers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden.

6.9 Niettegenstaande en onverminderd het bepaalde in de hiervoor in artikel 6.3 tot en met 6.8 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen, is de eventuele aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in alle gevallen hoe dan ook beperkt tot het bedrag waarvoor onder de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering voor de desbetreffende schade dekking wordt verleend (en slechts voor zover de verzekeraar daadwerkelijk tot uitkering overgaat). Tot meer en/of tot andere schade dan waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering dekking verleent kan Opdrachtnemer in ieder geval niet worden aangesproken.

Artikel 7 Reclamering en klachten
7.1 Alle reclames en/of klachten dienen, op straffe van verval van rechten, per aangetekende brief te geschieden, binnen één maand na: – levering der goederen en/of diensten ten behoeve van de door Opdrachtgever georganiseerde activiteiten; – de advisering over/de organisatie van/de totstandkoming van schriftelijke overeenkomsten (inclusief de aanvullingen en/of wijzigingen, alsook alle (rechts- )handelingen ter voorbereiding van die overeenkomst) ten behoeve van, de door Opdrachtgever georganiseerde activiteiten; – het moment waarop het gebrek met betrekking tot de door Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten c.q. de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten, redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden.

7.2 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen twee maanden na de factuurdatum.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

8.1 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem geleverde zaken tot volledige betaling door Opdrachtgever van alle vorderingen van Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden, zulks tot zekerheid van betaling van alle vorderingen. Onder vorderingen worden begrepen vorderingen in verband met nakoming van de overeenkomst en vorderingen met betrekking tot rente, boetes en incassokosten van Opdrachtnemer op Opdrachtgever.

8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.

8.4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffingsschade en waterschade alsmede tegen diefstallen en de polis van deze verzekeringen op verzoek van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken.

8.5 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft op te schorten totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel totdat voor voldoening van de vorderingen door Opdrachtgever zekerheid is gesteld.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding (en met behoud van de op Opdrachtgever rustende betalingsverplichtingen zoals hierna bepaald in artikel 12.3).

9.2 Als omstandigheden die een beroep op overmacht rechtvaardigen, zoals in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: weersomstandigheden die van dien aard zijn dat zij aan uitvoering van de overeenkomst in de weg staan; niet, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers; oorlog en oorlogsgevaar; gehele en gedeeltelijke mobilisatie; in- en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was;, bijzondere maatschappelijke gebeurtenissen, waaronder, maar niet beperkt tot nationale rouw, die Opdrachtnemer in redelijkheid kunnen doen besluiten dat het evenement / de dienstverlening / de activiteit geen doorgang kan vinden; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen. epidemieën. verkeersstoringen. verlies of beschadiging bij transport. brand. diefstal. storingen in levering van energie. defecten aan machines. licht en geluidsapparatuur. podium, alles zowel in het bedrijf van Opdrachtnemer als bij derden van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen, grondstoffen of halffabrikaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken; en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Opdrachtnemer ontstaan.

9.3 Uitsluitend ingeval Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan Opdrachtnemer, in afwijking van artikel 9.1 en 9.2, slechts een beroep op overmacht doen indien is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 75 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat van overmacht sprake is indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van Opdrachtnemer en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt.

Artikel 10 Opschorting en annulering

10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betaling, behoudens voor zover Opdrachtgever een natuurlijke personen betreft, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

10.2 Opdrachtgever is gerechtigd het (deel)evenement/ de dienstverlening/de (deel)activiteit zonder nadere motivering te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van de voor volledige uitvoering van de overeenkomst overeengekomen opdrachtsom (of – in geval van een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere deelevenementen/deelactiviteiten zoals bedoeld in de laatste volzin van artikel 1.4 – het met het desbetreffende deelevenement/de desbetreffende deelactiviteit samenhangende gedeelte daarvan) door Opdrachtgever wordt vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen: Voor de locatie geldt: a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 100 dagen voor het aanvangsmoment, minimaal 50% van de volledige opdrachtsom; b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 100 dagen en 25 dagen voor het aanvangsmoment, minimaal 75% van de volledige opdrachtsom; c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 25 dagen voor het aanvangsmoment, minimaal 90% van de volledige opdrachtsom. Voor de catering geldt: a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 21 dagen voor het aanvangsmoment, minimaal 50% van de volledige opdrachtsom; b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 21 dagen en 14 dagen voor het aanvangsmoment, minimaal 75% van de volledige opdrachtsom; c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk 10 dagen voor het aanvangsmoment, minimaal 90% van de volledige opdrachtsom.

Artikel 11 Prijs, facturering en betaling

11.1 De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro, exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.

11.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Standaard wordt er een vooruitbetaling gevraagd van 75% van de totale opdracht som.

11.4 Indien binnen voormelde 21 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen bedrag.

11.5 Het aantal deelnemers c.q. gasten dat vijf werkdagen voor de uitvoering van een evenement / activiteit bij Opdrachtnemer bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 21 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

Artikel 12 Beëindiging en ontbinding

12.1 Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft

?12.2  In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.

12.3 Indien Opdrachtnemer (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 9.1) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Opdrachtgever zal te allen tijde alle nu bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten van Opdrachtnemer, of diens eventuele licentiegevers, respecteren, waaronder maar niet beperkt tot alle auteurs-, octrooi-, merk- en databankrechten met betrekking tot de website van Opdrachtnemer, foldermateriaal, of ander materiaal dat toebehoort aan, of afkomstig is van Opdrachtnemer.

13.2 Opdrachtgever erkent dat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, Opdrachtnemer rechthebbende is c.q. wordt op alle nu bestaande en toekomstige rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten (voor zover deze niet aan derden toebehoren), waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, octrooi-, merk- , databank- en naburige rechten, die rusten op of die verband houden met alle objecten, materialen, werken, uitvoeringen etc. die Opdrachtnemer in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst ontwikkelt, laat ontwikkelen en/of ter beschikking stelt. Hetzelfde geldt voor alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst uitgewerkte ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc.

13.3 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd de in artikel 12.1 en 12.2 genoemde objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te gebruiken binnen de onderneming van Opdrachtgever en uitsluitend voor zover dit gebruik logischer- en redelijkerwijs samenhangt met het desbetreffende evenement / de desbetreffende dienstverlening / de desbetreffende activiteit.

13.4 Zonder toestemming van Opdrachtnemer zullen geen geluids- of beeldopnamen van een evenement/ activiteit of een in het kader van de Overeenkomst optredende Artiest worden vervaardigd. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, muziek arrangementen, muziekcomposities, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.

13.5 Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, zal Opdrachtgever al dan niet uitgewerkte ideeën, voorstellen, concepten of methoden van Opdrachtnemer of derden die verband houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst of de daaronder geleverde producten of diensten, niet buiten Opdrachtnemer om zelf (laten) uitvoeren, of door uitvoering van een evenement/dienstverlening/activiteit herhalen.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van vorderingen van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met enige (vermeende) inbreuk op de in artikel 12.1 tot en met 12.5 genoemde rechten door Opdrachtgever, zijn werknemers, door hem ingeschakelde derden, of bezoekers van en deelnemers aan door hem geïnitieerde evenementen/activiteiten.

13.7 Door het in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs vereist is. Opdrachtgever garandeert dat aan Opdrachtnemer verstrekte materialen en werken geen inbreuk maken op enige rechten van derden en vrijwaart Opdrachtnemer van vorderingen, van welke aard dan ook, van derden dienaangaande.

13.8 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd alle ideeën, voorstellen, concepten, methoden, etc. die samenhangen met of voortvloeien uit de Overeenkomst en de daaronder geleverde producten of diensten, op elke wijze dan ook (verder) te exploiteren of anderszins te gebruiken. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht met aan Opdrachtgever geleverde producten of diensten en met de door Opdrachtnemer verstrekte materialen en werken ten eigen nutte publiciteit, in de ruimste zin van het woord, te bedrijven.

13.9 Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen intellectuele eigendomsrechten of domeinnamen (doen) registreren, die op enigerlei wijze samenhangen met de (uitvoering van de) Overeenkomst of de daaronder geleverde producten of diensten, de handelsnamen, merken of (toekomstige) activiteiten van Opdrachtnemer of aan Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien worden in eerste instantie en exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement te Amsterdam.

14.3 De Algemene Voorwaarden zijn gratis te raadplegen op en te printen vanaf de website van Jazz and Wine (www.jazzandwine.nl).

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van onze agenda met nieuwe Jazz and Wine concerten?
Met veel plezier voegen wij u toe aan onze mailinglist.

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.